Notice of Non-Discrimination

Discrimination is Against the Law

Hospice of San Joaquin is an equal opportunity employer. We will not discriminate and will take affirmative action measures to ensure against discrimination in employment, recruitment, advertisements for employment, compensation, termination, upgrading, promotions, and other conditions of employment against any employee or job applicant on the basis of race, color, gender, national origin, age, religion, creed, disability, veteran's status, sexual orientation, gender identity or gender expression.

Hospice of San Joaquin:

If you need these services, contact Rebecca Burnett
If you believe that Hospice of San Joaquin has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Rebecca Burnett, CEO, 3888 Pacific Ave., Stockton, CA 95204, Phone: 209-957-3888, Fax: 209-922-0294, Email: contact@hospicesj.org.  You can file a grievance in person or by mail, fax, or email.  If you need help filing a grievance, Rebecca Burnett, CEO is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

SPANISH
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame a l (209) 957-3888.

CHINESE
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 l (209) 957-3888.

VIETNAMESE
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số l (209) 957-3888.

TAGALOG
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa l (209) 957-3888.

KOREAN
주의: 한국어를사용하시는경우, 언어지원서비스를무료로이용하실수있습니다 l (209) 957-3888.

ARMENIAN
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք l (209) 957-3888.

PERSIAN (FARSI)
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با l (209) 957-3888.

RUSSIAN
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните l (209) 957-3888.

JAPANESE
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます l (209) 957-3888.

ARABIC
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 3888-957 (209) 1

PUNJABI
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ l (209) 957-3888.

MON-KHMER, CAMBODIAN
ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ l (209) 957-3888.

HMONG
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau l (209) 957-3888.

HINDI
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। l (209) 957-3888.

THAI
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร l (209) 957-3888.

 

 

Non-Dicrimination Notice